joi, 20 septembrie 2012

INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 36 DIN LEGEA NR. 85/2006 ÎN PROCEDURA ACORDĂRII AJUTORULUI PUBLIC JUDICIAR

Într-unul dintre litigiile aflate pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, cu obiect contestaţie la executare, s-a ridicat o problemă juridică interesantă legată de natura juridică a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune acordarea ajutorului public judiciar în lumina dispoziţiilor OUG. nr. 51/2008, respectiv dacă aceasta are valoarea juridică a unui titlu executoriu, şi dacă această hotărâre este lipsită de efecte juridice în situaţia în care în cauză ulterior pronunţării devin incidente şi prevederile art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Astfel, contestatorul s-a prevalat de faptul că încheierea comercială pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj, prin care  instanţa de judecată a dispus, urmare admiterii cererii de ajutor public judiciar, obligarea lui la plata taxei judiciare de timbru în 12 rate lunare egale, nu are valoarea unui titlu executoriu pentru a putea fi pusă în executare silită de organele fiscale din cadrul Municipiului Cluj-Napoca, cu atât mai mult cu cât ulterior acordării ajutorului public judiciar cauza pentru care a fost acordat ajutorul public judiciar a fost suspendată în baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 ( pârâta-societate comercială intrând în procedura de insolvenţă).
Raportat la aceste susţineri, opinia noastră este în sensul  că în argumentarea sa contestatorul omite faptul că prevederile exprese ale art. 21 din OUG. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, coroborate cu dispoziţiile art. 21 indice 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cataloghează în mod clar faptul că încheierea instanţei de judecată prin care s-a dispus eşalonarea obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru, urmare admiteriii cererii de ajutor public judiciar, constituie titlu executoriu (art. 21, OUG. nr. 51/2008 -(1) Dispozitivul încheierii cuprinzând obligaţia de plată a sumelor prevăzute la art. 17 alin. (2) şi art. 18 constituie titlu executoriu. (2) În cazul în care titlul executoriu este temei pentru executarea unei creanţe bugetare, acesta va fi comunicat din oficiu organelor competente., art. 21 indice 2, Legea nr. 146/1997 - 1) În cazul încuviinţării cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, prin încheiere se vor stabili, după caz, cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul sau termenele de plata si cuantumul ratelor. (2)Eşalonarea plăţii taxelor judiciare se poate face pe parcursul a cel mult 2 ani. (3) În cazul eşalonării sau amânării, instanţa transmite hotărârea de încuviinţare, care constituie titlu executoriu, Ministerului Economiei şi Finanţelor/organelor competente pentru urmărirea executării obligaţiei de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori a părţii din taxa datorată, la termenele stabilite. În titlul executoriu se vor menţiona şi codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal, precum şi orice alte date de identificare a debitorului. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor în a căror raza teritorială îşi are sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.),
Ori, în speţă, încheierea comercială pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj constituie titlu executoriu împotriva contestatorului, în condiţiile art. 19 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, potrivit cărora taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal debitorul ( în speţă la bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca). Conform Normei Metodologice de aplicare a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobarea eşalonării sau a amânării la plată se face concomitent cu transmiterea adresei de debitare a taxelor judiciare de timbru organului fiscal în evidenţa căruia se află debitorul şi care răspunde de încasarea acesteia. Anularea debitului urmează regimul prevăzut pentru restituirea taxelor judiciare de timbru.
 În speţă fiind achitată doar o rată din cele 12 dispuse de instanţa de judecată prin titlul executoriu, cu respectarea prevederilor art. 141 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală s-a demarat procedura de executare silită împotriva contestatoarei  pentru diferenţa de sumă prin emiterea somaţiei de plată. Conform dispoziţiilor art. 141 din Codul de procedură fiscală (1) Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. (1^1) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de  executare prevăzut la alin. (1) se înscriu toate creanțele fiscale neachitate la scadență, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat, precum și accesoriile aferente acestora, stabilite în condițiile legii. Cu excepția cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu, nici un titlu executoriu nu se poate emite în absența unui titlu de creanță în baza căruia se stabilesc, în condițiile legii, creanțe fiscale principale sau accesorii.(2) Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege. (3) Modificarea titlului de creanţă atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător.
Din întreaga economie a  prevederile  Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, republicată, nu rezultă existenţa vreunui temei legal sau vreunei competenţe conferite pentru suspendarea de către organul fiscal a încasării taxei judiciare de timbru dispusă de o instanţă de judecată în sarcina unei persoane fizice sau juridice, în situaţia suspendării judecăţii cauzei în baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006. În absenţa unei prevederi legale exprese sau a unei dispoziţii a instanţei de judecată, organul de executare silită nu poate prin nicio măsură administrativă să cenzureze caracterul executoriu a unei încheierii judecătoreşti pronunţate de o instanţă de judecată cu privire la obligaţia încasării taxei judiciare de timbru dispusă în sarcina unei persoane fizice sau juridice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu